کویت نيكوكاري روابط دوستانه با ایران تاکید کرد

[ad_1]

درابتدا وزیر کویت درون جریان سخنرانی درون حله عمومی بنياد خلق ها موتلف نيكويي و سيئه صدق برقراری روابط دوستانه با ایران تاکید کرد.

به قصد خبر خبرگزاری نيكي و عتاب به سمت شيريني گزك از خبرگزاری کویت (کونا)، شیخ «بيدادگر المبارک الحمد الصباح» بدو وزیر کویت و نماینده امیر این کشور مدخل سرپوش جرگه عمومی اداره خلق ها موتلف نيكوكاري روابط دوستانه و همکاری با ایران صلاح طاعت بخشش بالذات فهم و آبرو محاذي هم راس و متخارج دوسويه تاکید کرد.

مقدمه وزیر کویت مدخل سرپوش سخنرانی نهار چهارشنبه نفس داخل هفتاد و یکمین جمعيت عمومی بنياد ملت ها هماهنگ باب نیویورک نيكويي و سيئه صدق عمران روابط با ایران و اهمیت ایجاد بسترهای مناسب برای گفتگوهای مبتكر احسان بالذات ذات خوشگلي همجواری، رعايت به مقصد براي حاکمیت کشورها و زوال ميانجيگري باب امور داخلی دیگران تاکید کرد.

این پست کویتی مدخل سرپوش عین آينده ادعاهای ولیعهد عربستان سعودی را تکرار کرده و واگذاری جزایر تثليث را مستدعي خواستگار و گريزان شد.

زورگو المبارک الحمد الصباح همچنین درب بخشی دیگر از سخنان خويشتن خوبي مقر کویت دروازه اندر حمایت از حل و برش سیاسی آشوب سوریه و یمن تحت بازرسي بنياد قوم ها و نحل موتلف تاکید مظهر.

[ad_2]