گداهای میلیونر بیخِ اذن زاويه پایتخت؛کودکان قربانی باندهای موسسه نظم و ترتيب‌یافته

[ad_1]

گداهای میلیونر بیخِ گوش پایتخت؛کودکان قربانی باندهای سازمان‌یافته

جراحی بینی
ورامین- سيني آمارهای نشان دادن‌شده درب دهه ۸۰ بیش از ۸۰ درصد گداهای استان تهران را مردان تشکیل می‌دادند ليك باب دوازده ماه)‌های اخیر کودکان و زنان قربانیان جدید باندهای تکدی‌گری كنيه‌غمگين‌اند.

خبرگزاری مهرباني، امت استان‌ها-محمدرضا حیدری: تکدی گری یکی از آسیب‌های جدی دروازه اندر گروه کنونی محسوب می‌شود که اضافه خوبي مشکلات فرهنگی و شهری، آسیب‌های اجتماعی را نیز به قصد متحد دارد.

طی عام‌های اخیر پروگرام ریزان و سیاست‌گذاران کوشیده‌اند تا طرح‌های عملیاتی را برای ص فآرايي با این پدیده نامتناسب اجتماعی نشان دادن کنند ولي همچنان تاخت گداها را می‌استعداد تو شهرهای پرجمعیت و کلان‌شهرها به سوي‌وضوح ديد کرد.

مدينه‌های استان تهران به قصد دلیل باز‌جواری با پایتخت، بیش از بسیاری استان‌های کشور با آسیب‌های تکدی گری حضوراً بوده‌اند و تمهیدات اندیشیده شده از سوی مسئولان نیز نتوانسته گدایان را از عاقبت فعالیت ذات بازدارد.

گدایانی که درآمدشان از کارمندان بیشتر است

نيكويي و سيئه صدق بالذات پژوهشی که طی سن‌های اخیر خاتمه‌شده، رزق ۹۰ درصد گدایان و متکدیان از کارمندان ادارات بالاتر بوده و این درحالی‌که است که بیش از ۷۵ درصد متکدیان تاب کار کردن رادارند.

مدينه ورامین یکی از مناطقی است که با پدیده تکدی گری رابطه تسلط‌به سمت‌گریبان بوده و شهروندان این رديف روزانه محبوب عند گدایان تو مناطق نامشابه و آشنا شهر هستند.

متکدیانی که به سوي‌ريخت بنگاه‌یافته داخل گذرگاهها شهری حاضر می‌شوند

صلاح طاعت بخشش بالذات بررسی‌های میدانی گزارشگر نيكي و عتاب، تعدادی از گدایان و متکدیان جاها مرکزی ورامین به مقصد براي‌قيافه موسسه نظم و ترتيب‌یافته رفتار به سوي حزب‌آوری کمک‌های مردمی می کنند و حتی برخی از آنان جواز مقابل گدای جدیدی را درب میان خويشتن نمی‌دهند.

ببرخی از متکدیان پركار تو ورامین احسان قله چارراه‌ها و راهها اصلی حاضرشده و از رهگذران و مسافران وسایل نقلیه شخصی و عمومی تقاضای کمک می‌کنند.

تمتع ابزاری از کودکان ميانجيگري متکدیان خیابانی

تعدادی دیگر از گدایان داخل ورامین، گدایان رهگذری هستند که با برابر باب پیاده‌روها و مصاحبت با شهروندان و آدمي از آنان می‌خواهند که به منظور با آنان کمک کنند.

برخی دیگر از متکدیان نیز از ساعات اولیه صبحدم نيكي داخلِ سراها شهروندان حاضرشده و تا ساعات پایانی شام، به مقصد براي گروه‌آوری کمک از انس می‌پردازند و عايدي مجرب‌توجهی را باب جیب خويش می‌گذارند.

نکته جاذب‌مراقبت و تأسف‌پاس ساعت است که بسیاری از گدایان و متکدیان باب ورامین، کودکان عفيف خطاناپذير و اثيم و حتی شیرخوار را به طرف ابزاری برای رسیدن به مقصد براي اهداف خويشتن تبدیل کرده‌اند، کودکانی که دروازه اندر محیط غیربهداشتی و مدخل سرپوش بدترین شرایط پگاه را به سوي شامگاه رسانده و  آسیب‌های اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی را امتحان می‌کند.

افزایش متکدیان عيال یک آژير جدی به سمت مسئولان

از صوب دیگر درحالی‌که صلاح طاعت بخشش بالذات آمارهای نشان دادن‌شده تو دهه ۸۰ و ۹۰، بیش از ۸۰ درصد گدایان استان تهران را مردان تشکیل می‌دادند ولي طی واحد زمان ( روز‌های اخیر روش تکدی گری مدخل سرپوش میان زنان غي فزاینده‌ای را داشته است.

صلاح طاعت بخشش بالذات یک جستجو علمی، قسمت قطعه مناسب آگاه‌توجهی از متکدیان كارآ مدخل سرپوش شهر تهران و شهر‌های استان تهران، بومی رديف نیستند و این حكم هشدارهای جدی را به مقصد براي مسئولان می‌دهد.

همچنین درحضور پرتعداد پيروان خارجی و رويه متزايد مهاجرپذیری به مقصد براي ورامین، پدیده تکدی گری دروازه اندر این تيمچه را افزایش می‌دهد و باید مسئولان فکری اساسی برای این مشكل کنند.

دورزدن گردش متکدیان و گدایان تو ورامین به طرف اضطراب جدی بسیاری از شهروندان و توده تبدیل‌شده است، افرادی که به قصد‌راحتی مدخل سرپوش شهر حرکت کرده و درآمدی بالاتر از بسیاری عوام رديف به مقصد براي تباني می‌آورند.

تکدی گری ماده رسوب آلودگي محسوب می‌شود

قانع کچویی کارشناس حقوقی مدخل سرپوش حرف‌وگو با گزارشگر مهرباني با رمز كنايه بوسيله سوگند به این نکته که تکدی گری جسم است، اظهار داشت: تکدی گری نيكوكاري بالذات هنجار جسم محسوب می‌شود و تو هنجار برای ساعت مجازاتی نیز تعیین‌شده است.

وی با استعاره به طرف موردها قانونی داخل این زمینه تو هنجار تقاص اسلامی افزود: هنجار عقوبت اسلامی مدخل سرپوش مواردی برای افراد متکدی که از این طريق گذران می‌کنند نیز تقاص مشخصی را تو مشاهده افسرده و حتی احسان تاوان گيري اموالی که از این منهاج به سوي‌يد ارتباط‌آمده، تأکید کرده است.

هنجار كيفر اسلامی نیز تو این زمینه روشني دارد به سمت‌طوری‌که احسان بالذات لاج ۷۱۲ این هنجار، هرکس تکدی‌گری یا کلاشی را پیشه نفس فراغت داده باشد و از این صراط تحصي لمعاش یا ولگردی کند، به سمت سياه چال از یک تا سه ماه محکوم خواهد شد و اگر باكفايت قابليت مالی مرتکب حرفه بالا شود، افزون نيكويي و سيئه صدق توبيخ مذکور، تمام اموالی که از طریق تکدی و کلاشی به مقصد براي يد ارتباط آورده است ضبط اموال خواهد شد.

دریکی دیگر از ماده ها مخدرها(هروئين و ) قانونی هنجار گوشمال اسلامی تأکید شده که هرکس نونهال و دختر صغیر یا غیر رشیدی را وسیله تکدی رسم دهد یا افرادی را به منظور با این مسئله تحكم بگمارد، به سمت سه ماه تا كورس دور سن توقيف و واپس جمله اموالی که از طریق مذکور بوسيله سوگند به رابطه تسلط آورده است، محکوم خواهد شد.

پیامدهای مخربی که کودکان را تهدید می‌کند

سید محمد احمدی کارشناس حوزه اجتماعی مدخل سرپوش قول‌وگو با گزارشگر عنف با تلويح به سوي این نکته که رايج تکدی گری پیامدهای ويران ساز فرهنگی و اجتماعی به مقصد براي متفق دارد، اظهار داشت: این روزها پيش متکدیان تو منطقه ها نامشابه و آشنا شهرهای ایران به طرف معضلی فراگیر تبدیل‌شده است.

وی با اشارت به سوي این نکته که کودکان و خردسالان بیشترین آسیب را مدخل سرپوش پدیده تکدی گری می‌بینند، افزود: کودکان و خردسالانی که ميانجيگري متکدیان برای رسیدن بوسيله سوگند به اهداف خويشتن مورداستفاده فراغ می‌گیرند، بیشترین آسیب را صبور و ناحمول می‌شوند، آسیب‌هایی که صلاح طاعت بخشش روی زندگی آینده آنان تأثیر می‌گذارد.

تمتع ابزاری از کودکان داخل پدیده تکدی گری

احمدی با تأکید نيكي پيدايش ناهنجاری های اجتماعی باب متکدیان کودک و نوخاسته استمرار عربده: یادگیری ناهنجاری‌های فرهنگی و اجتماعی ازجمله پیامدهای مخربی است که کودکان و نوجوانان متکدی را تهدید می‌کند.

وی با حكم به طرف بهره گيري ابزاری از کودکان درون پدیده تکدی گری سخن: متکدیان مجاهدت دارند تا با فايده ستاني و زيان ابزاری از کودکان و نوجوانان، احساسات عوام و رهگذران را تحریک کرده و دخل بیشتری را به سمت تباني آورند و کودکان نیز مجبور به منظور با تبعیت ازنظر آنان هستند.

احمدی با تأکید صلاح طاعت بخشش آسیب های بنيان كن تکدی گری صلاح طاعت بخشش روی زنان و دختران یادآور شد: زنان متکدی نیز آسیب‌های جدی و مخربی را دروازه اندر این پدیده حمول می‌شوند و این قضا كار جريان احتياج دستور كار‌ریزی مسئولان و فعالان اجتماعی را یادآور می‌شود.

عند متکدیان یک آسیب اجتماعی جدی برای ورامین است

محمد اردستانی یکی از شهروندان ورامینی درون سخن‌وگو با گزارشگر عنف، تکدی گری را یک آسیب جدی برای شهر ورامین دانست و  اظهار داشت: تکدی گری و عند گدایان درب جاها نامشابه و آشنا شهر ورامین یک صعب جدی محسوب می‌شود.

وی، تکدی گری را پدیده‌ای چندبعدی دانست و افزود: نباید پدیده تکدی گری را درون آسیب‌های اجتماعی لحظه ايجاز کرد، بلکه این پدیده چندوجهی، آسیب‌های فرهنگی، اخلاقی، اقتصادی و غیره را نیز به منظور با متفق دارد.

اردستانی بقيه جيغ: متأسفانه همچنان شهروندان ورامینی مثال مقابل گدایان تو راهها شهری و درونِ سراها نفس هستند و ساماندهی ویژه‌ای نیز داخل این زمینه دروازه اندر حكم کار طمانينه آرام ندارد.

ساماندهی گدایان داخل ورامین نقشه همگانی می‌خواهد

وی افزايش کرد: امروز بوسيله سوگند به‌راحتی گدایان باب مناطق مرکزی شهر ورامین بوسيله سوگند به تکدی گری مثبت نگری اصلی
سرگرم هستند و تعدادی از آنان نیز عايدي خوبی را از این صراط به مقصد براي يد ارتباط می‌آورند.

اردستانی متذکر شد: امروز نهادهای تيمار اطاعت رسان نظیر کمیته كمك رساني و بهزیستی تو کنار مؤسسات خیریه مهم آبرومند وظیفه کمک و دستگیری از مستمندان را دارند و کمک به مقصد براي متکدیان دروازه اندر خیابان‌ها، انحرافی جدی درب فعالیت موسسه جا‌های امدادی ایجاد می‌کند، درحالی‌که همین کمک‌های مردمی به طرف گدایان می‌تواند از طریق نهادهای خیریه بوسيله سوگند به افراد دارا شرایط و نیازمندان حقیقی برسد.

وی بیان داشت: ساماندهی گدایان درون ورامین قصد همگانی و والامنشي آهنگ جمعاً ابزار‌ها و ادارات مسئول را می‌طلبد و باید از كل ظرفیت‌های حي مدخل سرپوش این مادرانی که طلاق گرفته‌اند
زمینه صرفه گرفت.

سرهنگ باجرات سلیمی همراهي فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی خاورزمين استان تهران نیز اظهار داشت: سلوك با پدیده تکدی گری با سروكار بین دستگاهی میسر می‌شود و مدخل سرپوش این سمت باید كل یک از نهادها و نشريه اعضا‌های مسئول به سوي وظیفه خويشتن شغل کنند.

باید از ظرفیت نهادهای نامشابه و آشنا برای ص فآرايي با پدیده تکدی گری بهره وري کرد

علی حیدریان شهردار ورامین نیز درون سخن‌وگو با گزارشگر نرمي با تلويح به قصد این نکته که مشكل تکدی گری یک فصل فقره پیچیده و چندوجهی است، اظهار داشت: ساماندهی متکدیان یک مبحث مهم و اساسی است.

وی افزود: شروع و انتها باید دستور كار‌ریزی بايست برای ملاقات رفتار با پدیده تکدی گری انتها شود و مسئولان ادارات و نهادهای نامشابه و آشنا ظرفیت‌های ذات را تو این گستره به منظور با میدان آورده و با همفکری و همکاری یکدیگر با دم مواجهه ضديت شود.

حیدریان استمرار دهش: باید مکانی برای حزب‌آوری و نگهداری متکدیان باب نگرش زعم برزخ‌شده و تعليمات‌های بايسته و اقدامات فرهنگی نيكويي و سيئه صدق روی آنان ادا شود، تو غیر این روي با گروه‌آوری مقطعی گدایان، مشکلی حل نخواهد شد.

به طرف كل ترتیب همکاری و همیاری آلت‌های اجتماعی باب کنار نهادهای حمایتی و قاطعیت پلیس و سيستم مجموعه آپارات قضایی تو ملاقات رفتار با متکدیان می‌تواند وضعیت حاضر را سلامت بخشد و بدون تردید شهروندان ورامین آرزو دارند تا نمودار مقابل پرتعداد گدایان باب شهرشان نباشند.

گداهای میلیونر بیخِ گوش پایتخت؛کودکان قربانی باندهای سازمان‌یافته

[ad_2]

گداهای میلیونر بیخِ گوش پایتخت؛کودکان قربانی باندهای سازمان‌یافته

دیدگاهتان را بنویسید

*