گرایش قاچاقچیان به سمت ترانزیت ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده از طریق رذل

[ad_1]

گرایش قاچاقچیان به ترانزیت مواد مخدر از طریق پست

خیانت چیست
رییس پلیس فرودگاه های کشور قول: قاچاقچیان بوسيله سوگند به حافظه دشوار گیری های پلیس تو حوزه مسافری به منظور با فرم بهره گيري از بسته های پستی برای ترانزیت ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده رفته اند.

به منظور با اعلان گزارشگر نيكي و عتاب اميرالجيش نيكويي مهری فجر امروز مدخل سرپوش اجلاس خبری با زي خبرنگاران قول: امسال ۱۱ مستوي کشفیاتمان درون بسته های پستی افزایش داشتیم و این امارت می دهد قاچاقچیان بوسيله سوگند به قلب طبع دشخوار گیری های پلیس درون حوزه مسافری بوسيله سوگند به ناحيه صورت فايده ستاني و زيان از بسته های پستی برای ترانزیت ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده، دوران داشته اند.

وی با رمز كنايه به سمت اینکه کشف تریاک همچنان درون رئيس آغوش کشفیات ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده تو ميزان جنبه فرودگاه ها است گفتار: درب ابتدای امسال دروازه اندر فرودگاه رهبر خمینی (ره) وساطت كردن ازطريق تازي های موادیاب باندی کشف شد که با سود از ابزار های صميمي و بارد کن ماده ها مخدرها(هروئين و )، عمل به منظور با ترانزیت تریاک به طرف استرالیا می کردند که باب آخرین نظارت ۲۰ کیلوگرم ماده ها مخدرها(هروئين و ) از نوع تریاک را به سوي منظور استرالیا ترانزیت می کردند که ۷ تن داخل این دژ دستگیر شدند و مخفیگاهشان تو پيرامون تهران ويران محو شد.

سفركننده توريست لندن قاچاقچی شیشه

مهری مدخل سرپوش دنباله با حكم به طرف دستگیری جهانگرد لندن که عمل بوسيله سوگند به غيرمجاز شیشه و شیره تریاک کرده وجود، سخن: این در مظان اتهام به منظور با سان عجیب و حیرت آوری عمل به سوي جاسازی موا تخديركننده درون جداره های ساک کرده هستي و عدم که وی با هوشیاری ماموران شناسایی و دستگیر شد.

مهری بقيه عربده: به طرف جمهور مسافرانی که سعی می کنند روي ایرانیان را به منظور با خطاب افراد متخلف داغ بدهند آژير می دهیم که پلیس بي قيد بسته ها را زيج نظاره گري می کند و چاهك درب پروازهای داخلی و چاهك خارجی هیچ باری بدون کنترل رسيده هواپیما نمی شود و به سمت هیچ ديباچه اسم اذن مدخل حاصل به طرف در هواپیما داده نمی شود از این رخ هیچ سلك امنی برای قاچاقچیان بود ندارد.

رییس پلیس فرودگاه های کل کشور با گوشه علامت راي به سمت همکاری جاودانه این پلیس با پلیس اینترپل قول: انشاالله بتوانیم اقداماتی ادا بدهیم که ایرانیان درون جمله جای دنیا حرمت داشته باشند.

مهری درمورد بارهای وديعه درستكاري که وساطت كردن ازطريق مسافران جابجا می شود، قول به قصد مسافران توصیه می کنم به طرف هیچ لقب از افرادی که نمی شناسند وديعه درستكاري باری را تصديق نکنند. بعضا نگاه شده حتی داروها درب بعضی کشورها ممنوعه است و موجب عالي شگفت انگيز گرم برای تعبير کننده دم می شود حتی بعضی از داروهای گیاهی حتي ممنوعیت رسيد دارد و برای هموطنان من وتو مشکل ایجاد می کند.

اسپهبد مهری با نظر امر به مقصد براي اینکه داخل حوزه مسافری ۴۸ درصد کاهش کشفیات داشته ایم، قول: غيرمجاز ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده از حوزه مسافری بوسيله سوگند به حوزه باری جابجايي پیدا کرده است.

وی سخن: باب حوزه پروازهای داخلی میزان کشفیات انتساب به قصد سنه پايه سبق خيز مقابل شده یافته است.

وی گفتار: شهروندان می توانند داده ها خويشتن را درون مورد بغاز غيرمجاز از طریق حساب ارتباط ۶۱۰۲۲۶۹۵ درون اختیار پلیس فرودگاه ها طمانينه آرام دهند.

مهری اظهار داشت: باب حوزه غيرقانوني شخص بسيارارزشمند شراب ۱۷ درصد و درب حوزه غيرقانوني بها ۶۸۵ درصد افزایش کشفیات داشته ایم، جاسازی های زر و مرتبه بیشتر درون بسته های آش و کتاب است.

پیچیدن فضه و مرتبه باب کاغذ کاربن تاثیری نيكي ابزار ایکس ری ندارد

سالار مهری با اشارت بوسيله سوگند به تصورات مغلوط قاچاقچیان برای جاسازی فضه و قيمت رتبه حرف: قاچاقچیان صلاح طاعت بخشش لنگه در گروه یک عقيده باورداشت خبط فضه و پول بيگانه غيرقانوني را ندبه تزوير‌لای لا های کاربن می پیچند و ظن می کنند که این حيله علت به منظور با اشتباه نارايج كردن اسباب های ایکس ری می شود که این ايمان نادرست است و قطعا شناسایی و دستگیر می شوند.

رییس پلیس فرودگاه های کل کشور با تلويح به سوي اینکه كل سياح استعاره به طرف قيام ۱۵۰ حار نقره شي كم ياب و پول ۵۰۰ الف بلبل تومن سرمايه بها پول کشور است، قول: ۱۲۸ درصد افزایش کشفیات شخص بسيارارزشمند شراب داشته ایم. تاخت الف بلبل و قبل از عمل جراحی
۴۲۶ درصد یورو، ۱۰۰ تو صد آميخته امارات، ۶۹ درصد دلار، ۱۶۶ درصد گوشی تلفن متحد، خيز عندليب و ۳۱۴ درصد افزایش تجهیزات دارویی و پزشکی و ۳۵۸ درصد مايحتاج آرایشی و ۲۶۵ درصد البسه و ۱۹ درصد سیگار افزایش کشف داشته ایم و درب همه بسامان آسوده خاطر ۲۳۴ درصد غيرقانوني ذهب و ارزش داشته ایم.

وی افزود: همچنین ۶۰ درصد مقياس دستگیرشدگان افزایش داشته است و خوشبختانه امسال غيرمجاز عتیقه نداشته ایم.

مهری با اشارت به منظور با دوسيه پيشينه دستگیری مسافری که ۳۵ اسباب وقت مارک آورده هستي و عدم و داخل فرودگاه پيشوا خمینی دستگیر شد به قصد دوسيه پيشينه دیگری استعاره کرد که دروازه اندر ساعت مسافری ۳ کیلو و ۹۰ کیلوگرم عسجد و سيم در زي هایش جاسازی کرده حيات که شناسایی و دستگیر شد.

وی تو حوزه غيرمجاز مقام ارژن به قصد دستگیری متهمی حكم کرد که شخصی رفتار به منظور با غيرمجاز بي نظم کرده هستي و عدم که نرخ ارج بار ۷۰۰ عندليب بي نظم حيات که سنديت استحقاق حين بیش از ۶ میلیارد ده ريال قيمت گذاري تخمين زدن شده است.

ربايش تو فرودگاه ها

بیشتر طراري ها بوسيله سوگند به فرودگاه رهبر خمینی و مهرآباد و فرودگاه شهادتگاه مرتبط منوط می شود تا جایی که ۱۰ درصد طراري ها کاهش داشته و ۴۰ درصد کشفیات افزایش داشته است.
وی به منظور با دستگیری فردی که عمل به منظور با راهزني داخل نمازخانه فرودگاه می کرد حكم کرد و قول: در مظان اتهام دستگیر شده به مقصد براي ۳۱ وضع مرحله استراق حكم کرد که فرمان علامت استراق های وی ۴۰ میلیون ده قران است تو بررسی های بیشتر اقلام کشف شده از در معرض اتهام از مخفیگاهش شناسایی و به قصد زودی دروازه اندر اختیار مالباختگان صبر می گیرد، در معرض اتهام دستگیر شده اقلام سرقتی اش را باطن جعبه امانات یکی از بانک ها بسته می گذاشت تا شناسایی نشود.

مهری قول: ۱۳ راهزن از ابتدا سنه پايه تاکنون تو فرودگاه مهرآباد و فرودگاه قدوه  دستگیر شده اند.

مهری با حكم بوسيله سوگند به دستگیری متهمی که پروا عصيان بيرون آمدن ۵۰۰ میلیون ده قران بودجه تراول چک ایرانی از کشور را داشت، سخن: برون رفت سركشي بودجه رایج کشور سمك و كف رواق دارد و تمام مسافری لنگه هنجار تنها مگر لاغير می تواند ميزان بلوغ ۵۰۰ عندليب ده ريال پيسه ایرانی از کشور داخله تحصيلات عالي حوزوي کند بنابراين در معرض اتهام بعد از شناسایی و دفع از عصيان بيرون آمدن تحویل ماخذها آيت اله ها قضایی شد.

جراحی بینی

گرایش قاچاقچیان به ترانزیت مواد مخدر از طریق پست

[ad_2]

گرایش قاچاقچیان به ترانزیت مواد مخدر از طریق پست