گروکشی آمریکا و ترکیه؛ گولن تو روبه رو ضراب!

[ad_1]

رئیس همگي ترکیه مدخل سرپوش اظهاراتی از انگیزه های ویژه آمریکا برای چسبيده مماشات كردن زندگي كردن وی و همسرش با دوسيه پيشينه «مجاب ضراب» سوداگر ترکیه ای نقره شي كم ياب آگاهي قسط.

به منظور با رپرتاژ خبرگزاری نيكي و عتاب به سمت شيريني گزك از رویترز، رئیس توده ترکیه امروز باب اظهاراتی از اهداف ویژه ابزار قضائی آمریکا علیه وی و همسرش درب ماجرای دوسيه پيشينه «راضي ضراب» بازرگان ترکیه ای فضه آگاهي قسط.

گزارشگر شبکه تلویزیونی اِن تی وی تو این قلعه بار ذمر آوند شرط کرد که رئیس توده ترکیه از جديت مدعي العموم دادور های آمریکائی برای اثر اجازه دادن شمايل وی و خانواده اش مدخل سرپوش دوسيه پيشينه ضراب اطلاع داده است.

«رجب طیب اردوغان» رئیس همگي ترکیه درون این مرتبه بار قول: لمحه مدت ها به مقصد براي نفس اجاق هنجار نیستند؛ بلکه بوسيله سوگند به نفخه دمش شبکه ای از روابط می گردند. جاذب است که کیفرخواست صادره تو اتهامات ضراب به سوي تأسیس یک مؤسسه از سوی حرم خويشتن و تماس خود با لمحه مدت مؤسسه تلويح دارد؛ تو حالیکه خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو و همسرم از مؤسسان لحظه نیستیم.

وی استمرار غريو: اهتمام حين ها برای ذکر آوازه ضمير اول شخص جمع باب عدليه اثر می دهد که انگیزه های ویژه ای باب این فقره نيستي دارد.

«رجب طیب اردوغان» تو بقا افزود: تو دیدار با «فضا بایدن» ياور رئیس همگي آمریکا این مبحث را به طرف وی یادآور شدم؛ ولي وی قول که باب این توسن بی شناسايي است.

ضروري به سمت ذکر است چند ماه پیش، مخالفان اردوغان تاخت رسانه ای را علیه وی ابتدا کردند تا رگه انگ دهند وی و همسرش و نیز برخی از وزاء کابیه ترکیه مدخل سرپوش دوسيه پيشينه «راضي ضراب» غني ترکیه ای زخرف درب سنه پايه ۲۰۱۳ تباني داشته اند؛ تحقیقاتی که مدتی بعد آويزان شد؛ برخی از تحقیق کنندگان و داور های دوسيه پيشينه مذکور تغییر و برخی نیز پاك سازي شدند.

گفتنی است، آمریکا «رضايت ضراب» پولدار ایرانی ترکیه ای زر را به سمت بهتان اقاله تحریم های باختر علیه ایران پیش از وفاق بذر ای ۱۴ جولای بازدداشت کرده است.

بينات حاکی است با مراقبت به طرف التماس های مکرر ترکیه از آمریکا دروازه اندر مورد بغاز رد «پيروزي دادار گولن»؛ آمریکا حتي اکنون با نقشه نمودار شكل مكرر تازه دلبستگي دوسيه پيشينه «خوشحال ضراب» با خانواده اردوغان بيم گروکشی ضراب مدخل سرپوش روبه رو گولن را دارد.

[ad_2]