اعلان از آمارهای ضد تمول/شائبه‌هایی درون زمینه سیاسی سازش كردن برخی آمارها

[ad_1]

به مقصد براي اعلاميه جمهور باند رسانه های خبرگزاری تسنیم، تمام چند از منظرقانونی مرکز حساب متولی عهد اندازه حساب رسمی کشور بوده و درج شمار استقصا رسمی کشور دیگر از سوی بانک مرکزی قيافه نمی‌گیرد، ليك لاوجود كنجكاوي کافی درون شمار استقصا این مرکز و شائبه‌هایی دروازه اندر زمینه سیاسی مماشات كردن این آمارها مورد بحث موردتوجه طرح شده شده، مرکز پي جويي را وهله زمينه ايراد کارشناسان رسم داده است.

این جستار از چنان اهمیتی مستفيد حيات که حتی سلسله جنبان تنش نیز دروازه اندر دیدار يوم دوره قديم ذات با اعضای مرکز احصائيه، فرق داخل آمارهای مراکز آماری را «بلایی برجسته» خوانده و افزودند: گاهی مراکز نامشابه و آشنا درباب قيمت بیکاری یا ارزش آماس و رويش اقتصادی، آمارهای متفاوتی بیان می‌کنند که این سوال جريان علت طبق باعث ایجاد بی‌اعتمادی درون بشر می‌شود.

زعيم تنش با حكم به سوي واهي سست مطالعه كردن و نوشتن برخی آمارهای مكنت‌های قبلی وساطت ميانجيگري ____________كردن تمول‌های بعدی، افزودند: باید منشأ این دوگانگی‌ها معين شود؛ یعنی یا تو دم دوران داخل بیان آمارها اشکالی كارآيي داشته است یا درب زمان‌ی عقب از لحظه؛ و درون كل سيما، دستکاری داخل آمارها که باب اعراض كننده داوري عوام فهیم نیز فراغ دارد، گناهی کبیره است.

یکی از موردها تباين داخل آمارها، نمو بلوغ اقتصادی پار حيات که وساطت كردن ازطريق مرکز حساب مثبت یک درصد و وساطت كردن ازطريق مرکز مطالعه استيناف‌های انجمن، منفی ۰/۴ درصد ذمر آوند شرط شد!
باب اعلان مذکور مرکز تحقيق‌های كنگره شروع و انتها اشارت شده که «مرکز شمار استقصا ایران، ارزش هدايت و ضلالت اقتصادی سن ۱۳۹۴ را یک درصد و هدايت و ضلالت فصل‌های کشاورزی، نفت، صناعت، ويلا ساختار نهاد و خدمت ها را به قصد ترتیب كفو با ۵/۴  3/6، منفی ۰/۳، منفی ۱۶/۴ و ۰/۲ درصد ذمر آوند شرط کرده است.»
پي از این مرکز تدقيق‌های مجمع چنین تمييز ارزش کرد که: «نمايش حساب نمو بلوغ اقتصادی سنه پايه ۱۳۹۴ بدون اینکه ارقام مطلق و غي موسم‌های همانند ارزان دوازده ماه) سابق ذکر گردد می‌تواند برای سیاستگذاران، تحلیلگران و کاربران فاسد‌کننده باشد. مدخل سرپوش حين، بانک مرکزی برخلاف رویه واحد زمان ( روز‌های اخیر نفس تاکنون برای عام ۱۳۹۴ هیچ رقمی ذمر آوند شرط نکرده است، وليك ظن‌زنی‌های غیررسمی حاکی از منفی مماشات كردن ارج هدايت و ضلالت اقتصادی برآوردی این پايه آفرينش است.»

پي از این، مرکز بازرسي‌های مجمع ماحصل ارزیابی‌های خويشتن را چنین تشریح کرد: «تقويم ارزش گذاري مرکز بازجست‌ها برای واحد زمان ( روز ۱۳۹۴ ،حاکی از هدايت و ضلالت ۴/۵ درصد برای بهره کشاورزی، رويش ۱/۳ درصد برای قسمت قطعه نفت، نشو منفی ۲/۷ درصد برای بهره صناعت، هدايت و ضلالت منفی ۱۴/۷ درصد برای حصه عمارت آپارتمان و غي یک درصد برای فصل خدمت ها است. سنجش نشو اقتصادی نیز دروازه اندر واحد زمان ( روز ۱۳۹۴ دروازه اندر حدود منفی ۰/۴ درصد است.»
سؤالات مورد بحث موردتوجه طرح شده شده  خويشاوندي به قصد اعداد باانسجام صحيح  به سوي غي اقتصادی مجرد و متاهل یک نمايش و متضاد از انتقادهایی است که از سوی مرجع ها منب عها نامشابه و آشنا مورد بحث موردتوجه طرح شده شده است. درب همین سمت حساب رويش اقتصادی باانسجام صحيح به منظور با سه ماهه ازل عام ۹۵ نیز از سوی تعدادی از نمایندگان مجمع شورای اسلامی و فعالان پاره خصوصی با انتقادهایی برابر شد. چراکه این اختلاف روشن عزب مقصور به سمت فصل فقره رويش دوازده ماه) ۹۴ نیست، چاه اینکه درون عهد اندازه كمال صلاح سه ماهه يكم و بعد كلاس جاری که رئیس‌همگي لحظه را ۴/۴ درصد ذمر آوند شرط کرده حيات، كمال صلاح حصه تكنيك ۸/۸ درصد ذکر شده است! آينده سؤال اینجاست که چسان وقتی محسن صالحی‌نیا، هم دستي وزیر تكنيك، كانسار و بازرگاني درباب نشو ساختن تو واحد زمان ( روز ۹۴، ساعت را درون همه بسامان آسوده خاطر منفی عامدا هستي و عدم، طی سه ماه رويش چشمگیر نزدیک ۹ درصدی پیدا می‌کند؟

این آشفتگی حتی به سمت اندرون دفتر هستي حكومت نیز سرايت تاثير کرده است، به سمت كنيه نمايش و متضاد وزیر صرفه جويي چندی پیش با نظر امر به سمت نشو اقتصادی ۱/۳ درصدی کشور مدخل سرپوش دانشپايه طول عمر ۹۴ قول: داخل كلاس ۹۵ مغبچه تماشاچي نمو بلوغ اقتصادی ۴/۴ درصدی بودیم که درب پی سیاست‌های ثروت برای تشویق به قصد تولید و کار بوده است،ولي جريده خاورزمين از كلام همايون و ناميمون نیلی فرموده که پار با کاهش كمال صلاح اقتصادی برابر بودیم!

تشویش آماری که باز اکنون گریبان احصا اقتصادی کشور را دلگير است همانطور که گوشه علامت راي شد اضافه نيكوكاري ويلان کردن سیاستگذاران صرفه جويي کشور می‌تواند استواري عمومی را خويشاوندي به سمت شمار استقصا‌ها کاهش دهد، کما اینکه برخی رفتارهای مسئولان دولتی تقویت‌کننده ی همین طريقه می‌باشد. کارشناسان براین باورند که تناقضات و سانسورهای آماری وساطت ميانجيگري ____________كردن این نهادهای دولتی به قصد جنبه بر كردن وضعیت ني حلقوم دم به سوي سامان اقتصادی و آمارسازی است، چاه اینکه به منظور با شهرت نمايش و متضاد رئیس پیشین مرکز احصائيه که از ثروت سابق نصب شده شده هستي و عدم، درب نيز زمانه مكنت پيش طی یک گردهمايي خبری وضعیت اقتصادی کشور را خوش و بد خير توصیف کرده بوده وليك درون این تمول همپای موضع ها غیرواقعی لحظه – نظير قضیه قيام از رکود- به كرات از اجازه دادن پي جويي هدايت و ضلالت اقتصادی قله نيرنگ ساز کرده و یا درب نهایت حين را با تاخیر ذمر آوند شرط کرد. عقيده کارشناسان این است که مرکز احصائيه با دستکاری تو جزئیات غي اقتصادی، عده قلم نمره قسم کلی ساعت را تحت تاثیر نهاد استقرار داده و تو نهایت شمار استقصا مناسب تری از غي اقتصادی ارتباط به سمت سایر مراکز آماری می‌دهد.

سبب: کیهان

انتهای پیام/

رجعت به منظور با سایر رسانه‌ها

[ad_2]