یارانه شهریورماه خانوارها امشب واریز می‌شود

[ad_1]

شصت و هفتمین دفعه یارانه نقدی گاهنما ۲۴ امشب به مقصد براي تعداد سرپرستان اهل بيت واریز می‌شود.

بوسيله سوگند به اعلام گزارشگر مهرباني، شصت و هفتمین دفعه یارانه نقدی شهریورماه، وقت ۲۴ امروز پنجشنبه(۲۵ شهریورماه) به قصد تعداد سرپرستان اهل بيت واریز می‌شود.

احسان این بالذات، به قصد ازای كل آدم ۴۵ عندليب و ۵۰۰ ده ريال یارانه واریز خواهد شد که از وقت ۱۲ امشب، مجرب حاصل خواهد حيات.

[ad_2]