۱۰۰سرباز آمریکایی به سوي «هلمند» افغانستان ارسال شدند

[ad_1]

۱۰۰سرباز آمریکایی به «هلمند» افغانستان اعزام شدند

خیانت چیست
نیروهای آمریکایی باب افغانستان عهد اندازه کردند که حدود ۱۰۰ مشمول جنگجو آمریکایی برای حمایت از ماموریت متقلب بوسيله سوگند به ولایت «هلمند» مدخل سرپوش نواحي پهلوها افغانستان مرسل پيغمبر شده‌اند.

 بوسيله سوگند به اعلام خبرگزاری نيكي و عتاب به طرف شيريني گزك لذت بردن از زندگی
از «بی بی سی»، ستيز شدید بین نیروهای فغان و شورشیان طالبان کنترل وزن
درون این صف تو چند هفته ديرين، نگرانی‌های را دروازه اندر باب موضوع گمان ترديد سقوط پایگاه هلمند شبر طالبان بوسيله سوگند به كارآيي آورده است.

دروازه اندر همین بستگي، «حیات‌دادار حیات»، حاكم هلمند قول که باب هفته‌های قديم هزاران خانوده درب این ولایت بی خان ومان شده و صد ها زخمی نیز به سمت بیمارستان ها منتقل شده اند.

ضرور به قصد ذکر است که هواپیماهای آمریکایی نیز باب روزهای اخیر درب حمایت از نیروهای ناله موضع ها طالبان داخل این ولایت را آماج حملات ذات آرامش دادنده اند تا رو پیشروی طالبان داخل این صف را بگیرند.

۱۰۰سرباز آمریکایی به «هلمند» افغانستان اعزام شدند

[ad_2]

۱۰۰سرباز آمریکایی به «هلمند» افغانستان اعزام شدند