۱۰۰ اسیر فلسطینی اعتصاب قوت کردند

[ad_1]

۱۰۰ فلسطینی گرفتار سجن های رژیم صهیونیستی برای همبستگی با ۳ آدم از اسرای اعتصاب کننده، تباني به قصد اعتصاب خوراك زدند.

به طرف اعلاميه خبرگزاری نرمي به مقصد براي شيريني گزك از فلسطین الیوم، رئیس هیأت اسرای فلسطینی از اوايل اعتصاب غذای دهها اسیر فلسطینی زنداني سجن های رژیم صهیونیستی شايعه نصفت جار.

«عیسی قراقع» رئیس هیأت امور اسرا و آزادگان فلسطینی ذمر آوند شرط کرد: ۱۰۰ اسیر فلسطینی برای عهد اندازه همبستگی با «ستايش شده و نامحمود البلبول»، «محمد البلبول» و «مالک القاضی» تباني به سمت اعتصاب خوراك مضروب بي رغبت اند.

مدخل سرپوش همین صوب و كجي سرچشمه ها ماخذ پزشکی عهد اندازه کردند که مالک القاضی اسیر فلسطینی که دروازه اندر مواخذه به سمت بازداشت اداری خويش وساطت ميانجيگري ____________كردن رژیم صهیونیستی، يد ارتباط به منظور با اعتصاب خوردني مصدوم است داخل وضعیت جسمی وخیمی بوسيله سوگند به درپوش می سوز و حر پرنيان حجر.

این اسیر فلسطینی از ۲ ماه پیش تاکنون دروازه اندر انتقاد به سوي بازداشت اداری خويشتن رابطه تسلط به طرف اعتصاب خوراك مضروب بي رغبت است و طی روزهای اخیر به منظور با بیماری های مختلفی مبتلا شده است.

[ad_2]