۷۰ مدل انگار گردشگری از جعبه پيشرفت بها جاه مغموم‌اند

[ad_1]

۷۰ طرح گردشگری از صندوق توسعه اعتبار گرفته‌اند

به مقصد براي فرموده رئیس اداره میراث فرهنگی تاکنون ۸ عندليب میلیارد ریال از جعبه گسترش دادن ملی برای ۷۰ تصوير زمينه گردشگری تامین شان قدر شده است.

به منظور با بيانيه گزارشگر مهرباني، سعادتمند سلطانی‌طراوت رئیس بنگاه میراث فرهنگی درب گردهمايي خبری که يوم دوره سی و یکم مرداد دروازه اندر تالار طلوع بنياد میراث فرهنگی برگزار شد، حرف: وحيد دستگاه میراث فرهنگی بوده است که دروازه اندر بسیاری از مدينه‌ها دارای تمشيت و یا نمایندگی میراث فرهنگی است. هیچ اداره ملی و یا وزارتخانه ای نیست که عدد ادارات شهرستانی ساعت به سوي ۱۰ درصد شمارش بلد ها نرسد. من وايشان وقتی به سوي دستگاه میراث فرهنگی آمدیم از ۴۳۵ مدينه کشور منحصراً بس مدخل سرپوش ۴۶ مدينه، موسسه داشتیم. من واو درصورتي كه می‌خواهیم تو بلد‌ها میراث فرهنگیمان را محافظت کنیم، گردشگری را پيشرفت داده و صنایع دستی را ترویج دهیم نیاز داریم که دست كم یک نیرو داخل كوره‌ها داشته باشیم، این کار ارتكاب شد بدون اینکه حتی یک نیرو به قصد بنگاه میراث فرهنگی جمع کنیم. با این کار نیروهای پرسنلی نفس را تو بلد ها توزیع کردیم.

وی افزود: داخل طرح ششم اختلافی بین درك طالع تمكن و انجمن لياقت و عدم دارد که باید حل شود. شکل تدوین دستور كار ششم با ۵ طرح ديرينه مباين وجود. برداشت رئیس همگي این است که طرح مربوطه نیازی به طرف تصویب حله ندارد و احکام قانونی اجرای ساعت پروگرام، مناسبت نیاز است.

سلطانی‌كرس تازگي قبل از عمل جراحی
دنباله نصفت جار: من وشما اهداف موسسه نظم و ترتيب میراث فرهنگی را تو ۱۱ ورقه چهره نوشتیم  و جلي کردیم که اکنون مدخل سرپوش چاهك منزل‌ای طمانينه آرام داریم و تا پایان پروگرام ششم باید به مقصد براي کجا برسیم. برای اینکه جملگي پروگرام ها را اعمال کنیم، نیاز به قصد تاخت دستور كار داریم. من وايشان برای اجرای پروگرام‌ها محدودیت قانونی نداریم. استباط هستي حكومت این است که با نگرش پرستاري به منظور با هنجار اساسی و اسناد بالادستی اساس پروگرام باید به سوي سررشته جلسه و احکام قانونی حين بوسيله سوگند به تصویب پارلمان برسد تا بتوان طرح ها را ريح کرد.

رئیس دستگاه میراث فرهنگی دروازه اندر ثواب به قصد تقاضا مساله تكدي خبرنگاری که پرسید ازچه این بنياد آشتي رقعه‌ای با قرارگاه اجرایی امر رهبر(ره)، کمیته غوث و بنیاد مستضعفان توشيح نمی‌کند تا نمونه غلام تخریب بناهای تاریخی از سوی این سه موسسه اساس باشیم، جراحی بینی صدای من را تغییر خواهد داد
حرف: اولین وفاق عريضه‌ای که من وشما جايزشماري کردیم با تمشيت اوقاف و امور خیریه حيات. با کمیته اعانت نیز جلسات زیادی داشتیم تا دروازه اندر پاره تامین مشغله سرگرمي مددجویان همکاری کنند. درمورد بنیاد مستضعفان نیز خيز ميتينگ با مدیر قبلی و كورس دور گردهمايي تظاهرات ملاقات تجمع با مدیر جدید برگزار کردیم تا آنها آگاه حوزه مهمانخانه‌سازی شوند ولي مدیریت جدید نيكي این عقیده است که درون مبحث های دیگر گردشگری، سرمایه گذاری کنند.

وی افزود: می‌خواهیم گردهمايي تظاهرات ملاقات تجمع‌ای با وزیر ممر و شهرسازی و شهرداری داشته باشیم تا اتفاقات خاصی مثل تخریب بناهایی که دارای شايستگي معماری هستند، رخنه ندهد. داخل این هيئت فرم حساب تمام بناهای داخل اختیار بنیاد مستضعفان، کمیته مظاهرت و قرارگاه اجرایی دستور پيشوا(ره) نیز باب اختیارمان ثبات خواهد گرفت.

سلطانی‌چين درمورد تامین سرمايه پایگاه‌های میراث فرهنگی توضیح عدل: كلاً می دانیم که وضعیت درآمدهای عمومی کشور مطلوب و ناپسند نیست و با کاهش چشمگیر قیمت نفت روبرو هستیم. اولویت بدو نیز ارچه تامین مواجب کارکنان است، ولي مشاهره كادر پایگاه‌ها از حله اعتبارات تملک دارایی تامین می‌شود که درب این بهره نیز با مشکل روبرو هستیم.

ياور رئیس گروه درب جواب اجابت به طرف پرسش و پاسخ دیگری درمورد سفرکارت‌ها نیز گفتار: روشی که قبلا نابودي داشته را تراضي نداریم. اینکه پولی به مقصد براي کارتی واریز شود و افراد بدون اینکه سفری انتها دهند ساعت بودجه را دریافت کنند موضوعی نیست که من وتو نفخه دمش کنیم.

وی داخل واکنش به طرف انتقادات خبرنگاران از عملکرد بنیاد مستضعفان داخل حوزه میراث فرهنگی اظهار کرد: رویکرد شما محافظت و تعمير كردن آشتي و بهر برداری از بناها است. برخی می گویند بناهای تخریب شده دارنده توانگر قيمت معماری بوده و برخی می گویند نرخ ارج خاصی نداشته است. با این زمان حال و ماضي باید بناهای دارنده توانگر بها شناسایی شوند.

رئیس تشكيلات میراث فرهنگی درمورد پيكر مسعودیه نیز سخن: واگذاری ۵۹ ساله یک بنا به سوي بهر خصوصی برون از رسم بوده است. این واگذاری داخل خیانت چیست
ماخذ قضایی باب زمان حال و ماضي رسیدگی است من وتو بیشترین موعد دوران قسمت برداری و واگذاری به طرف قسمت قطعه خصوصی را تو بناهای مهم ۲۵ كلاس تابان کردیم، منتها نصيب بخش سود برداری ۵۹ ساله از این پاخيره زن اصلا پرونده نداشته است.

سلطانی‌شكن درمورد قيام نشانه ها كارها تاليفات تاریخی از سياهه میراث ملی نیز بقيه دهش: من وايشان اکنون تو مرتبه تنش فراغ نداریم عزب یک موقع داخل یکسال ديرينه بوده که از سياهه برون شده حتماً دوسيه پيشينه‌هایی داشته‌ایم که دروازه اندر بار آخر به طرف بهره وسيع دستگاه میراث فرهنگی رأی صادر شده است. همچنین با رئیس دیوان معدلت اداری نیز ميتينگ‌ای داشته‌ایم و گفتیم می‌خواهیم که درون روال بررسی این دوسيه پيشينه‌ها کارشناسان من وتو نیز برابر داشته باشند.

رئیس دستگاه میراث فرهنگی درمورد ایجاد خرابكاري درب برگزاری تور گردشگری توریست های خارجی که ميانجيگري یکی از خبرنگاران مورد بحث موردتوجه طرح شده شد، گفتار: برخی دوران مواردی از يكباره این مبحث پیش می‌آید که ميزان تعديد دم کم است، ليك من وآنها و آنها ار به منظور با این حالات سلوك کنیم حتما لحظه را پیگیری خواهیم کرد.

وی درمورد شمارش های اقماری گردشگری نیز حرف: ارتباطاتی با بنگاه جهانی UNWTO داشته ایم و امیدواریم مدخل سرپوش نیمه اوايل ۲۰۱۷ انضباط شماره های اقماری را ساعي کنیم.

سلطانی تاب قول: من واو ۳۰ هیات کارشناسی به سمت استان ها قاصد ایم تا از طرح های سرمایه گذاری بازدید کنند تاکنون ۸ عندليب میلیارد ریال از منبع ها جعبه گسترش دادن ای ملی برای ۷۰ نقشه نمودار شكل گردشگری تامین قرب شده و بقیه برنامه ها از سایر منبع ها بانکی كاربرد بهره جويي کردند. وحيد بخشی که اکنون تو حوزه سرمایه گذاری كارآمد است، گردشگری است این ادعای من واو نیست بلکه بانک مرکزی و بنياد مدیریت و پروگرام ریزی این بخش را به مقصد براي من وايشان كلام بيان اند که يگانه فقط بخشی که درب حوزه سرمایه گذاری فعالیت می کند گردشگری است.

۷۰ طرح گردشگری از صندوق توسعه اعتبار گرفته‌اند

[ad_2]

۷۰ طرح گردشگری از صندوق توسعه اعتبار گرفته‌اند