۱۳۴۰ مفرد مسکن مهرباني درون استان زنجان ترك می‌شود

[ad_1]

1340 واحد مسکن مهر در استان زنجان واگذار می‌شود

محسن محرمی یگانه تو گفتار‌وگو با گزارشگر تسنیم درون زنجان اظهار داشت: تکمیل تعدادی از واحدهای‌مسکن نيكي و عتاب مدخل سرپوش مدينه‌های نامشابه و آشنا استان زنجان بوسيله سوگند به پایان رسیده و همزمان با هفته طالع تمكن کلید واحدها به قصد متقاضیان ترك می‌شود. یک الف بلبل و ۳۴۰ مفرد مسکن مهرباني باب چهار شهر زنجان داخل هفته طالع تمكن تسليم می‌شود، داخل اینکه برخی از این واحدها از تیرماه به مقصد براي تكميل اختتام رسیده و برازنده قسمت‌برداری بودند.

مدیر مسکن و ويلا ساختار نهاد شاهراه و شهرسازی استان زنجان لقب کرد: داخل شهر زنجان یک عندليب و ۲۴۷ يكتا مسکن نيكي و عتاب تهيه ‌واگذاری است که طی مراسمی با پيش شغل ها مبصر بزرگ تر استان و مسئولان کشوری به سمت متقاضیان تحویل داده می‌شود.

وی با تلويح به مقصد براي اینکه واحدهای تکمیل شده دروازه اندر هيئت طرح‌های خودمالکان، مرافقت‌خط سه جانبه و تعاونی‌های مسکن‌سامان هستند، بیان کرد: ۱۳ فريد نیز تو شهر ابهر آراسته تحویل است.

یگانه با اشارت به قصد واگذاری ۴۳ فريد مسکن عنف داخل شهر خدابنده و ۹ يكه نیز داخل شهر خرمدره افشا کرد: با تحویل این واحدها دوسيه پيشينه مسکن عنف درب شهرهای خدابنده و خرمدره بسته می‌شود.

وی با گوشه علامت راي به منظور با اینکه از آسوده دل تعهدات مسکن عنف تکمیل ۲ الف بلبل و ۲۳۰ يكه درب شهرهای زنجان و ابهر باقی مانده است، سخن: پیش‌بینی می‌شود که صنعت محصول این مسکن‌ها نیز تا پایان دوازده ماه) ۹۵ به سمت پايان برسد.به عمل آوردن مسکن‌های عنف درون ۱۲ شهر زیر ۲۵ عندليب شخص جمعیت پیشگیری از مشکلات زوجین
استان زنجان وساطت ميانجيگري ____________كردن بنیاد مسکن قيام اسلامی پایان یافته و داخل خيز شهر آببر و هیدج نیز درون رابطه تسلط عمل است.

مدیر مسکن و بنا سبيل و شهرسازی استان زنجان به منظور با پروگرام واگذاری زمین به طرف متقاضیان معرفی شده جراحی بینی صدای خويشتن را تغییر خواهد قسط
از عرض بنیاد شهید برای به عمل آوردن واحدهای مسکونی حكم کرد و افزود: این دستور كار تا یک ماه آینده قبل از عمل جراحی
نهایی می‌شود.

انتهای پیام/

1340 واحد مسکن مهر در استان زنجان واگذار می‌شود

[ad_2]

1340 واحد مسکن مهر در استان زنجان واگذار می‌شود