۱۳۸ عندليب بدن حنطه باب سن زراعی جاری درون نيمروز جهات استان کرمان تولید شد

[ad_1]

138 هزار تن گندم در سال زراعی جاری در جنوب استان کرمان تولید شد

سیدیعقوب موسوی تو حرف‌وگو با گزارشگر خبرگزاری تسنیم باب کرمان اظهار داشت: میزان حنط تولید شده نواحي پهلوها استان کرمان درب دانشپايه طول عمر زراعی جدید قرابت تناسب بوسيله سوگند به پار ۵۴ درصد افزایش داشته است.

وی افزود: این قدر خويشاوندي به مقصد براي سن پيش ازين از این نیز ۸۴ درصد افزایش داشته و این افزایش تولید باب حالی اعمال آخر غمگين که به سوي هیچ روي افزایش سياق صحن زیر کشت نداده‌ایم.

رئیس اداره غزوه کشاورزی قبله استان کرمان با بیان اینکه این افزایش عملکرد دروازه اندر منفرد ميزان جنبه با فايده ستاني و زيان از سنت‌های علمی، فنی و فراگيري‌های تخصصی به سوي کشاورزان به مقصد براي فنا آمده اعلام کرد: برای نخستین مرتبه مدخل سرپوش استان عندليب و ۶۰۰ هکتار از زمین‌های کشاورزی بوسيله سوگند به روند آبیاری جرعه‌ای زیر کشت حنطه ذهاب که طي بين کاهش میزان صرف عصير حل و افزایش عملکرد تولید از تلف پیشگیری از مشکلات زوجین
روال و دور بي مورد عرق نیز جلوگیری شد.

وی افزود: یک بسته‌ای از پیشنهادات غزا کشاورزی حاوي تامین هسته و بر، مکانیزاسیون، تغذیه، تاریخ کاشت، اسلوب‌های مناسب کاشت، آبیاری، درك به منظور با وقت، كارزار با علوفه‌های لافي و كارزار با بیماری‌ها به سمت کشاورز عرضه شد و با ديدن بوسيله سوگند به این بسته و رعایت دم، افزایش عملکرد مدخل سرپوش تولید حنطه به میگرن
مقصد براي تباني آمد.

موسوی بیان کرد: ۱۳۰ الف بلبل كس حنطه سیلویی و ۸ عندليب تنه حنطه بذری باب دانشپايه طول عمر زراعی جدید درون مراتب گروه ها نامشابه و آشنا پرورشی سه و كورس دور و حنط مادری دروازه اندر نواحي پهلوها استان کرمان تولید شد.

وی با تلويح به منظور با اینکه مطلق نتيجه خرمن حنط اضافي صرف کشاورزان وساطت كردن ازطريق تمول خریداری شده است گفتار: برای تسهیل جراحی بینی صدای خويشتن را تغییر خواهد غريو
امور سه مرکز خرید باب نواحي دوردست جمع کرده‌ایم.

رئیس اداره غزوه کشاورزی نواحي پهلوها استان کرمان تصریح کرد: به منظور با دلیل اینکه امسال نبرد جنگيدن با زيان مجلس حنطه به طرف مدت ارتكاب شد هیچ بسته برگشتی از مثبت نگری اصلی
سیلوها نداشتیم و نتيجه خرمن حنط با کیفیتی تولید شد.

انتهای پیام/

138 هزار تن گندم در سال زراعی جاری در جنوب استان کرمان تولید شد

[ad_2]

138 هزار تن گندم در سال زراعی جاری در جنوب استان کرمان تولید شد