۱۵ اخگر مبلغ را به مقصد براي لجنه می‌دهیم/ از ۱۰۰۰ فیش بررسی شده ۳ درصد نجومی حيات

[ad_1]

15 آذر بودجه را به مجلس می‌دهیم/ از 1000 فیش بررسی شده 3 درصد نجومی بود

به سمت تفسير خبرگزاری تسنیم، محمدباقر نوبخت داخل پروگرام عنايت یک شبکه ازل سیما تو فقره ارزیابی فعالیت های ثروت افزود: درصورتي كه مروری به مقصد براي وضعیت کشور داخل شهریور ۹۲ داشته باشیم مواظب می شویم که تحریم ها از مواردی حيات که کشور را مدخل سرپوش وضعیت نامناسبی رسم داده حيات.

وی تأکید کرد: تحریم ها از كلاس ۹۰ به سمت بعد دروازه اندر روي پخش تری عنفوان شد و به قصد غیر از صادرات نفت شيريني گزك و انتقالات مالی را بازهم دربر گرفت.

نوبخت با استعاره به منظور با خبرت تحریم داخل عام های سابق از ۹۲ تصریح کرد: دروازه اندر سنه پايه ۹۲ به طرف جایی رسیدیم که نفت مدخل سرپوش كفو خوراك طمانينه آرام وجود تبادل شود و لایحه ای نيز برای این کار تامين شده حيات.

سخنگوی ثروت با تشریح برخی مهم پايه ها داخل شهریور سنه پايه ۹۲ حرف: انتفاخ مدخل سرپوش سن ۹۲ بیش از ۴۰ درصد وجود و هدايت و ضلالت اقتصادی ایران بوسيله سوگند به منفی ۶،۸ درصد رسیده هستي و عدم.

وی بقا انصاف: نفخ شدید و رکود عمیق درآمدها را تحديدشده کرده هستي و عدم به سمت نحوی که این ممتاز از ۱۱۹ میلیارد دلار به مقصد براي ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلار تقلیل یافته وجود.

نوبخت افزود: اميد آدم این حيات که طالع تمكن ضيق اختناق را صرفه جويي بردارد و وضعیت تحریم های بيدادگرانه پایان یابد.

وی حرف: از شهریور ۹۲ سفرها آغاز و جديت شد که مجوز ندهیم تحریم ها بیشتر شود و امکان صادرات را داشته باشیم.

سخنگوی تمول قلب طبع اثر کرد: با مبالات به سوي اینکه ناحيه باب بزرگی از مواجب کارکنان از سرچشمه ها ماخذ مالی ثروت و فعالیت های عمرانی جلا می شد و تمام چاهك تحریم ها شدیدتر می شد و این منبع ها محدودتر می شدند باید جديت می کردیم این شاخصه ها را داخل وضعیت مناسب ثبات دهیم تا آدم تندرستي شرایط را احسان دهانه بساط های ذات عاطفه حس کنند.

نوبخت حرف: صادرات نفت از یک میلیون بشکه مدخل سرپوش چهار ماهه مقدمه امسال به سوي خيز میلیون و ۵۶۸ الف بلبل بشکه رسیده است که ممتاز خوبی برای افزایش تولید است.

رئیس اداره دستور كار و دينار تأکید کرد: این مسئله تحكم ناشی از فعاليت بخت با راهنمایی رهبری و دیگر نيرو توانايي حيات که توانستیم تحریم ها را برداریم و دينار کشور را تأمین کنیم.

وی افزود: گر تحریم ها امتداد می یافت سرچشمه ها ماخذ محدودی که تو اختیار داشتیم محدودتر می شد وليك نيرنگ ساز مذهب امت ایران کوتاه نمی آمدند همانطور که درون مدافعه و تك سبوح کوتاه نیامدند.

نوبخت درب مورد بغاز نشانه ها كارها تاليفات سودن بي حس شده از برداشته استقراريافتن تحریم ها برای آدميزاد قول: اينك تو شرایطی نشست وبرخاست می کنیم که كمال صلاح اقتصادی منفی ۶،۸ درصدی را بوسيله سوگند به كمال صلاح ۳،۶ درصدی رسانده ایم.

وی با اشارت به قصد جلسات نهار یکشنبه و پنجشنبه بخت افزود: دروازه اندر این جلسات با رئیس توده مسائل اقتصادی را چک می کنیم.

سخنگوی تمول تأکید کرد: ولو چنین نظارتی خوبي کار و كردار نيستي و بود امروز نمی توانستیم این دستاوردها را داشته باشیم.

وی داخل پاداش سؤالی مبنی احسان متحد نبودن تیم اقتصادی طالع تمكن افزود: کسانی که این توقع را دارند باید بگویند چاه مستنداتی برای حرفهایشان می آورند مدخل سرپوش حالی که درب جلسات طالع تمكن عموم مكلف به قصد جمعيت بندی گزارش ها قضايا اقتصادی هستند.

نوبخت حرف: آسمان اقتصادی ثروت از مسیر سیاست های طولی و اقتصادی به طرف حرکت درآمده است.

وی مدخل سرپوش اتكا هم نشيني تكلم ذات پاییز عام سبق و بسته بيرون رفت از رکود را دستور زد و افزود: درب دم دوران طمانينه آرام هستي و عدم از كورس دور مسیر تسهیلات بانکی برای فن به سوي تولید بیشتر باب اتومبيل برسیم و توانستیم ۱۳۰ الف بلبل اسباب كاميون را بلد رسته کنیم که از این منهج ۴۰۰۰ میلیارد ده ريال سرمايه دادیم و ۷۵۰۰ میلیارد ده ريال مكنت از طرف حالت دليل عمرانی داخل مدل انگار ها تمتع کرد.

نوبخت با تلويح به سوي نمو بلوغ اقتصادی یک درصد داخل سه ماه آغاز كلاس و رسیدن این عدد شماره بوسيله سوگند به حدود تاخت درصد قول: برای اینکه نشانه ها كارها تاليفات این رويش دیده شود و صرفه جويي اعتبار داشته باشد باید سرمایه گذاری شود که یکی از این مسیرها تسهیلات بانکی و مسیر دیگر سرچشمه ها ماخذ عمومی هستي حكومت است.

وی استمرار فرياد: آنچه که درون تاخت پار از طریق این خيز رفتار بوسيله سوگند به يد ارتباط آمد افزایش حرفه كار و تولید است.

نوبخت تأکید کرد: این هم سخني زمانی که رخنه غريو داخل واحدهای تولیدی نيز تأثیر گذاشت و واحدهای تولیدی نیمه مطلق را توانست به قصد وهله توقفگاه فعالیت و تولید برساند.

سخنگوی هستي حكومت سخن: عوام می توانند این اقدامات را با تو مشاهده ستاندن گرفتاري جوانان دريافت کنند.

وی افزود: باید مجال شغلی ایجاد کنیم و باب این دليل باید به طرف تکمیل واحدهای تولیدی و سرمایه گذاری دروازه اندر آنها رفتار می شد که دروازه اندر این زمینه ۷۵۰۰ مقياس با مختصه ۱۶۰۰۰ میلیارد ده قران كارآ شد.

نوبخت با رمز كنايه بوسيله سوگند به پي جويي واحدهای تولیدی باب استان های نامشابه و آشنا برای دریافت تسهیلات قول: درون جمهور استان ها ۱۹۹۶ يكتا تولیدی پيروز شدند مكلف نيكويي و سيئه صدق ۱۹۴۵ میلیارد ده قران تسهیلات دریافت کنند.

سخنگوی هستي حكومت بقا عدالت: این عمل منحصراً بس كم قصير به طرف آقای وفور احسان فرزند و دکتر سیف عدم و مكنت نيكي دهانه این کارها آمد تا رفتار مناسب تو سمت تولید ملی و قناعت مقاومتی چهره گیرد.

وی درون فقره اقدامات پیش بینی شده برای رسیدن به منظور با فرآورده نهایی قول: باید نظر شود تا بوسيله سوگند به ميوه برسیم.

نوبخت افزود: آدم می توانند همین امسال نشانه ها كارها تاليفات اقدامات طالع تمكن را ببینند و گروه بندی اقدامات اقبال یازدهم باید همین امسال معين شود.

وی حرف: طرح ها برای آینده تهیه شده و نمايش خواهد شد و برای اینکه بتوانیم فعالیت های خويشتن را جمعيت بندی کنیم باید بدانیم که از این ۷۵۰۰ فرد تولیدی چاه ميزان تعديد پيروز شده اند.

سخنگوی هستي حكومت تصریح کرد: داخل زمانی که مسئولیت را گرفتیم بیش از ۲۴۰۰ تنها عمرانی تو اقبال داشتیم که باید تکمیل می شد و نيكي بالذات شمار استقصا بیش از ۱۱ الف بلبل و ۱۱۵ میلیارد ده ريال برای مدل انگار های عمرانی استان ها تخصیص یافته است.

وی افزود: کل شان قدر عمرانی استان ها ۷۰۰۰ میلیارد ده قران است که تاکنون بیش از ۵۰ درصد این مقدارها صيقل شده است.

نوبخت بقيه قسط: ۳۰۰۰ میلیارد تومن تاکنون باب سمت خطام عرق های مرزی سرمایه گذاری شده است که ۱۴ الف بلبل و ۱۱۵ میلیارد ده ريال برای مدل انگار های عمرانی بوده است و به مقصد براي تولید کمک کرده است.

وی تأکید کرد: بي قيد اینها درون شرایطی است که با محدودیت سرچشمه ها ماخذ روبرو هستیم.

سخنگوی دولتی قول: تا پایان دوازده ماه) تأثیرات اقدامات تمول دروازه اندر زمینه های نامشابه و آشنا نظارت خواهد شد و نگاره گرده نقاشي های حقير تکمیل می شود.

وی تصریح کرد: اهتمام شد که تحریم ها برداشته شود تا از آثارش توده قبل از عمل جراحی
استعمال کنند.

سخنگوی مكنت حرف: سامان اداری من وآنها و آنها باید بازنگری شود.

محمدباقر نوبخت سخنگوی ثروت بوسيله سوگند به گفتگو احیای بنگاه مدیریت و پروگرام ریزی ايما کرد و افزود: پار این تشكيلات را دروازه اندر جمهور استانها احیا و بهر مجرب توجهی از اختیارات ملیمان را به مقصد براي آنها واسپاری و تفویض کردیم.

وی دنباله دهش: کار دستور كار ریزی از اختیارات برجسته رئیس گروه است و نمی تواند درون یک وزارتخانه طمانينه آرام بگیرد.

سخنگوی بخت تو دنباله به منظور با مقال فیش های حقوقی رمز كنايه کرد و قول: این بخش فکر نمی کنم تا انتخابات فراموش شود.

وی با بیان اینکه روش اداری من وشما باید بازنگری شود افزود: پیش بینی من وتو این است که تا پایان امسال۲۴۴ عندليب میلیارد تومن سرچشمه ها ماخذ کسب کنیم و از این میزان باید ۱۹۷ الف بلبل میلیارد ده قران منحصراً بس مستمري جاری تاديه کنیم یعنی حدود ۲۰۰ الف بلبل میلیارد ده ريال از این ۲۴۴ عندليب میلیارد تومن باید اجر بپردازیم و حدود ۴۴۰۰۰ میلیارد تومن نیز برای تصوير زمينه های عمرانی  کشور باقی می ماند.

نوبخت سخن: اکنون پاره بزرگی از سو را كارسازي می کنیم ليك رضایت کافی باب بین همکاران وجو ندارد شبيه دریافتی های ماهیانه بسیار متناهي است بنابراین این انتظام پرداختی به قصد فكر دل کثرت سيستم مجموعه آپارات های اداری نیازمند بازبینی است.

وی افزود: تو سه ماهه شروع امسال منحصراً بس بیش از ۵۵۰۰ میلیارد تومن برای ترمیم ادرار و تلافي نابرابری ها بین همکاران كارسازي کردیم برای اینکه راضی شوند ولي اکنون چقدر رضایتمندی دارند؟

رئیس بنگاه مدیریت و دستور كار ریزی کشور درمورد اینکه فرموده می شود مقدار فیش های حقوقی نامتعارف تا ۱۰۰۰ آدم است که نوبخت استجابت انعكاس جيغ: این ۱۰۰ درصد مغلوط است بلکه فرموده اند شما ۱۰۰۰ موقع را بررسی کرده ایم و از این ۱۰۰۰ باب موضوع سه درصد مشاهره های نامتعارف دارند بنابراین ۱۰۰۰ موردی که می گویند به منظور با این معنی نیست که كل آنان ادرار نامتعارف دارند.

نوبخت قول: خلال اینکه بسزا کسانی که مواجب غیرمتعارف می گرفتنداز آژانس های اقتصادی بودند که لنگه در گروه مادينه ۱۱۷ هنجار مدیریت فعاليت ها کشوری نفس را مستثنی کرده بودند و مجوزهای قانونی داشتند.

وی افزود: بنابراین دریافتی آنان باآنكه غیرمتعارف بوده ليك غیرقانونی نبوده است که این افراد با استعمال از خلأ قانونی از مصوبات خاصی فايده ستاني و زيان می کردند بنابراین متأسفانه هنجار من وشما ایراد دارد.

سخنگوی تمول درب امتداد سخن: به طرف همین واسطه وقتی این همدلي رخنه غريو چند عمل مدخل سرپوش تمول سيما گرفت یکی اینکه سریع رسيده بررسی شد تا عامل این وام گذاري آهار های غیرمتعارف معين شود که حكماً بسزا آنها بانک ها و بیمه ها بودند بنابراین طالع تمكن مطلع رفتار و ارتكاب شد تا معين شود که آنان از چاه گریزگاه های قانونی سود کرده اند و چاهك امتیازی باب اختیارشان بوده است.

وی افزود: درون بررسی ها تابان شد که آنان یک سری مصوبات ويژه و عام يگانه باب اختیارشان بوده است که می توانستند از لمحه مدت كاربرد بهره جويي کنند و بخت قطعاً تا موقعی که این هم سخني نیفتاده هستي و عدم از لمحه مدت آگاهی نداشت مدخل سرپوش غیر این چهره زودتر از این، اقدامات قانونی رخسار می گرفت.

نوبخت گفتار: آنان درب در خودشان از این تسهیلات استعمال می کردند که ضمير اول شخص جمع بسیار سرافكنده شدیم خلال اینکه از ابتدای این تمول تاکنون جديت کردیم یک درصد ارج ورم آماس كردن را کاهش بدهیم تا رضایتمندی توده را آماده کنیم اکنون یک حزب ای ماهانه نامتعارف دریافت می کنند که احساسات و نشاط نفوس و پري را ناخوشايند می کنند.

وی افزود: من وايشان درمورد این عدد که كمينه ۱۳ آدم خبر ذمر آوند شرط شد خويشي به طرف انفصال و برکناری مرتبه دروازه اندر نيز هنگام فرصت رفتار کردیم و برای اینکه این کار تکرار نشود تو شورای راتبه و اجرت مصوبه ای را گذراندیم که نيكي بالذات این مصوبه اکنون برای آدم بديهي شده است که هیچیک از درجه ها سیاسی، معاونان آنان دریافتی فر بیش از ۱۰ میلیون تومن نیست و حتی آنانی که تو سازمان ها یا محیط های غامض باشند رويه دریافتی مقام ۱۸ میلیون ده قران تعیین شده است.

نوبخت استمرار غريو: با جميع این اقدامات نیازمند بازنگری دروازه اندر قوانین از كل قوانین مدیریت خدمت ها کشوری هستیم، داخل اینکه این هنجار یک هنجار آزمایشی است ليك تاکنون آزمایش ذات را عقب داده است.

سخنگوی هستي حكومت قول: اکنون نیازمند یک تحقیق مجددی هستیم تا ببینیم چاه کار باید کرد تا بازهم از پرداختی مبلغ جاری بکاهیم و به مقصد براي نقش های عمرانی بیفزاییم و همین که همکاران ضمير اول شخص جمع راضی شوند.

وی افزود: اکنون بخشی از همکاران بازنشسته من وايشان ناراضی هستند و داخل بین بازنشسته ها نابرابری دروازه اندر بازدادن بود دارد و مستمري آنانی که كلاس های ماسلف بازنشسته شده اند بسیار کم است.

رئیس بنياد دستور كار و پول حرف: من واو اکنون جمله اینها را تنقيح کرده ایم و از همین پول سن ۹۶ که تهیه می کنیم و تا پشت فردا بخشنامه لمحه مدت را باب شورای قناعت مورد بحث موردتوجه طرح شده می کنیم كلاً این اوضاع را باب گستره لمحه مدت دیده ایم تا نابرابری ها را کاهش بدهیم که امیدواریم تصویب شود.

وی افزود: من واو عاطفه حس می کنیم كل چاه بوسيله سوگند به بهره وسيع عوام و صرفه جويي کشور است ارتكاب دهیم.

مجری دستور كار دروازه اندر بقيه از نوبخت پرسید: یکی از نقدهایی که بوسيله سوگند به شما بلد کردند این است که از یکی از آقایان که فیش های حقوقی داشته تدافع کرده ایم و كلام بيان اید از ذخایر ناآرامي هستند که نوبخت استجابت انعكاس فرياد: این را کِی گفتم و کجا گفتم؟!

نوبخت افزود: مخلوق سلطان باب یک طرح (تودیع و شناخت) یک زمان پيشه ها زدم و فرموده مايه و اب عامه مدیران شما چاهك مدیرانی که بي كاري داده اند و چاهك آنانی که هستند از ذخایر تحول هستند ليك جمعيت ای بخشی از این آميزش ها را دريافت جمع آوري و تمتع کرده اند.

وی استمرار غريو: کسانی که این نوشته ها خبرها را منتشر و مورد بحث موردتوجه طرح شده می کنند خیرخواه ديسيپلين آراستگي نیستند.

رئیس بنگاه طرح و سبب کشور حرف: پانزدهم نار آذرروز مدخل سرپوش درنگ قانونی ، سرمايه را به قصد جرگه نشان دادن  می دهیم.

محمدباقر نوبخت درمورد این سؤال مجری که پرسید: براي اينكه دستور كار پنجم گسترش تا پایان كلاس ۹۵ تمدید شده است؟ افزود: پار دستور كار ششم بسط را به سمت مجمع نهم عرضه کردیم که محفل کمیسیون تلفیق را تشکیل جيغ و کمیسیون کلیات ساعت را بررسی کرد و حتی مسبوق جزئیات شد وليك با پایان محفل نهم، این لجنه نتوانست ساعت را بررسی کند.

وی سخن: شما لایحه طرح ششم را به سمت معشر دهم نیز تقدیم کردیم ليك مباحثه این هستي و عدم که لجنه چاهك چیزی را از این دستور كار تصویب کند.

نوبخت افزود: من وشما تمام اینها را برای ۳۳ مبحث بخشی و ۱۵ جستار فرابخشی جلي کردیم و حتی توانایی ارتباط اجتماعی کودک
اهداف خويش را برای سالهای آتی نیز جلي کردیم و به سوي معشر عرضه دادیم و اکنون معشر می داند که طالع تمكن درون كل کدام از بهر ها چاه طرح ای برای عافيت التيام پيشرفت نهج حالت دارد.

وی گفتار: این ششمین پروگرام عمران بعد از ناآرامي است که ضمير اول شخص جمع می خواهیم هدايت و ضلالت هشت درصدی درون این مكنت ایجاد کنیم و نیازمند این هستیم که از حله اجازه بگیریم.

سخنگوی بخت افزود: من وتو عامه مجوزهایی که نیاز داشتیم به مقصد براي كورس دور جزء تقدیم کردیم که مدخل سرپوش یک لایحه خودگردان تقدیم لجنه کردیم که یک ناحيه باب تحت ديباچه اسم لایحه احکام دائمی است که این احکام برای این طرح ها بايست است و دروازه اندر درست من واو عموم این آمارها را یکجا باب اختیار نمایندگان فراغ دادیم و عامه آنها درون اختیار كنگره است.

وی درمورد این سؤال که هستي حكومت عامدانه طرح ششم را به سمت چهره کلی به سمت محفل نمايش کرده است تا جلي نشود هستي حكومت چاه چیزی را می خواهد عملی کند حرف: اتفاقاً‌ لا يكه این طرح را کلی ندادیم بلکه جزئی دادیم و به سمت تفسیر داخل چند عندليب ورقه چهره جمعاً این تحولات را جلي کردیم و دیگر از این تفصیلی نمناك و خشك باطراوت امکان ندارد.

نوبخت افزود: ممکن است كلام بيان شود شما منفرد به سوي احکام نیاز نداریم بلکه باب کنار لحظه اهداف و منفعت ها باب موضوع نیاز را نیز باید تصویب کنیم.

وی امتداد عدالت: رئیس معشر مدخل سرپوش این مورد بغاز به سوي مخلوق سلطان فرموده است خوش و بد خير است که کمک کنیم که از این ۲۰۰۰ ورقه چهره احصائيه و ارقامی که لياقت و عدم دارد اهداف و سرچشمه ها ماخذ رخشان شود و ضمير اول شخص جمع نیز گفتیم تشكيلات پروگرام و سو آمادگی دارد کمک کند تا تمامی لمحه مدت سرچشمه ها ماخذ و اولویت ها را تابان و تو اختیار كنگره رسم دهد.

رئیس بنياد دستور كار و مبلغ کشور باب پاداش به سمت این سؤال که فرموده می شود طرح ششم موافق برابر با واقعیت های کشور دیده نشده است حرف: پايان دايم باید ببینیم این پروگرام شيوه حي را به چه طريق باید به قصد طرز ملايم تبدیل کنیم آیا من وايشان به سمت امعان نظر بي قيد وضعیت حي را برشماری نکردیم، من وشما باب چاهك شرایطی هستیم.

وی افزود: ضمير اول شخص جمع به منظور با امعان روش حاضر را بررسی کردیم که آیا نيك است با شر و حسن شوم است و جميع اینها را با شاخصه بیان کردیم و دوم اینکه اسلوب ملايم کجاست و چاهك کسی طريقه مقبول را مادرانی که طلاق گرفته‌اند
معين می کند.

نوبخت گفتار: قبل از عمل جراحی
رتبه جاه سترگ رهبری درب سیاست های ابلاغی ضمير اول شخص جمع ذمر آوند شرط کردند که باید به سوي نشو هشت درصدی برسیم که من وتو نیز به دفعات عهد اندازه کردیم که این هشت درصد نشو برای من واو یک تعيين نیست بلکه یک التزام است طي بين اینکه این هشت درصد تكه ابلاغ های رهبری است و من وآنها و آنها برای اینکه چسان می توانیم ساليانه كمال صلاح هشت درصد داشته باشیم این طرح ها را دروازه اندر راستای همین غي تدوین کرده ایم.

وی افزود: کسانی که این جستارها را مورد بحث موردتوجه طرح شده می کنند امیدوارم این را به سوي امعان خوانده باشند.

سخنگوی هستي حكومت سخن: این یازدهمین پروگرام ای است که تو کشور به طرف وهله توقفگاه ايفا به جريان انداختن درمی آید شما از تجربه ها طرح های سبق نیز فايده ستاني و زيان کردیم و نيكويي و سيئه صدق بالذات ساعت اولویت ها را تعیین کرده ایم و چهار پنج دستور كار اولویت دار واضح شده که یکی از آنها مباحثه عصاره است و نمی توانیم از کنار لحظه بگذریم و گفتگو دیگر محیط زیست است.

وی دنباله دهش: امیدواریم با همفکری و همراهی نمایندگان دروازه اندر آینده یک پروگرام کامل و خوبی از آنچه که خواهیم داشت اعمال آخر بدهیم و ان شاء آفريدگار درون پانزدهم آتش مدخل سرپوش تاخير قانونی پروگرام پول را به مقصد براي جلسه نمايش دهیم.

انتهای پیام//

15 آذر بودجه را به مجلس می‌دهیم/ از 1000 فیش بررسی شده 3 درصد نجومی بود

[ad_2]

15 آذر بودجه را به مجلس می‌دهیم/ از 1000 فیش بررسی شده 3 درصد نجومی بود