۱۷۲۳ چنبره بئر غیرمجاز درب همدان بسته شد

[ad_1]

مرتضی عزالدین درب گفتار‌وگو با گزارشگر تسنیم درب همدان اظهار داشت: از ابتدای كلاس ۹۳ تا پایان پار عندليب و ۷۲۳ انجمن بئر غیرمجاز داخل استان همدان بسته شده که مسبب سود‌جویی ۱۶۰ میلیون و ۷۹۳ الف بلبل مترمکعبی تو صرف آبهای زیرزمینی همدان شده است.

وی كنه بند بئر‌های غیرمجاز را ۶۶ کیلومتر ذمر آوند شرط کرد و سخن: بیشترین بئر‌های غیرمجاز تو کبودراهنگ با ۳۷۳ سلسله، رزن با ۳۱۵ دايره و همدان با ۲۳۸ گروه بسته شده است.

عزالدین تصریح کرد: پار ۷۰۰ مدار بئر غیرمجاز تو استان همدان برطبق احکام قضایی سد شده که این حكم جهت بهره‌جویی بیش از ۵۸ میلیون مترمکعبی درب استفاده عصاره زیرزمینی شده است.

وی با بیان اینکه از ابتدای امسال اجازه سد بیش از ۶۲۵ مجمع بئر غیرمجاز درب استان همدان صادر شده است، افزود: خوشبختانه همکاری مناسبی بین دادگستری و نیروی انتظامی برای بندش بئر‌های غیرمجاز باب همدان هستي نفس دارد که برآيند به سمت این عملکرد شده است.

عزالدین با نظر امر بوسيله سوگند به اینکه روال گرفتگي بئر‌های غیرمجاز تسریع پیدا کرده و مماشاتی باب این زمینه ريخت نمی‌گیرد، اظهار داشت: زمان و پهنا بئر‌های بند شده باب پار ۲۳ کیلومتر بوده است.

مدیرعامل شرکت محلول ذوب خوي بزاق صف‌ای استان همدان بیان کرد: همچنین با بئر‌های غيرواقع استان همدان که استنتاج بیشتر از اجازه برخه‌برداری دارند نیز تماس می‌شود تا داخل راستای محافظت از سرچشمه ها ماخذ آبی استان همدان خطوه‌های اساسی و جدی دريافت جمع آوري.

وی با بیان اینکه وضعیت منبع ها آبی استان همدان رضایت‌بهره بوده و باید حراست جدی از سرچشمه ها ماخذ حاضر هيئت فرم گیرد، حرف: نیاز است تا تمامی انس قرابت تناسب بوسيله سوگند به نگهداري پشتيباني سرچشمه ها ماخذ آبی حي درك تکلیف کنند تا بتوان ماه‌ها و دوازده ماه)‌های آینده را مدیریت کرد.

عزالدین با ذمر آوند شرط اینکه الف بلبل بئر غیرمجاز برای گرفتگي تو استان همدان شناسایی شده است، تصریح کرد: بدون هیچ مماشاتی بئر‌های غیرمجاز درون استان همدان بند می‌شوند تا بتوان منبع ها آبی زیرزمینی را تساوي رساند.

وی با نظر امر به مقصد براي اینکه اکیپ‌های گشتن و بازرسی به سوي كوه طور شبانگاه‌روزی دشت اول (گدايان و معركه گيران)‌های استان را بازرسی می‌کنند، خطاب کرد: ميزان تعديد ۲۴ قبيله جمع اکیپ تفريح و بازرسی داخل راستای بررسي احسان بئر‌های استعاره، جلوگیری از كندن بئر‌های غیرمجاز و حاصل سنگريزه و رمل از شط‌های استان به سوي كوه طور شبانگاه يوم دوره دشت اول (گدايان و معركه گيران)‌ها را کنترل می‌کنند.

مدیرعامل شرکت عصير حل صف‌ای همدان اظهار داشت: تاکنون سه الف بلبل و ۳ سلك بئر استعاره آماده به سمت کنتور تيزهوش محلول ذوب خوي بزاق و برق شده که این روش دنباله دارد تا بررسي نيكويي و سيئه صدق نصيب بخش سود‌برداری از سرچشمه ها ماخذ عصير حل زیرزمینی از این طریق افزایش یابد.

انتهای پیام/

[ad_2]