۱۸ طرح کشاورزی همزمان با هفته ثروت مدخل سرپوش سنندج گشايش می‌شود

[ad_1]

18 پروژه کشاورزی همزمان با هفته دولت در سنندج افتتاح می‌شود

به منظور با اعلان خبرگزاری تسنیم از سنندج، فرید سپری پیش‌از نيمروز امروز درب تشريفات بازگشايي مرغداری روستای باقرآباد که با پيش  حاكم سنندج برگزار شد، اظهار داشت: این طرح محتوي مرغداری تولید پرنده گوشتی با ظرفیت ۲۰ عندليب فقره لخت بخش مدخل سرپوش كل موسم مدخل سرپوش روستای باقرآباد از وابسته ها حومه ها اطراف پيروان فصل حسین‌مترقي تندرست است.

وی گفتار:  18 طرح نامشابه و آشنا مادرانی که طلاق گرفته‌اند
کشاورزی با حرمت خيز میلیارد و ۶۲ میلیون ده قران به سوي جهت هفته ثروت درون شهر سنندج به منظور با بهر‌برداری می‌گروه بهره.

مدیر غزا کشاورزی شهر سنندج قول: با اجرا این ۱۸ طرح امکان حرفه كار مستقیم ۱۲ شخص ميسر كسب شده و این گامی است که دروازه اندر راستای ایجاد اشتغالزایی پایدار پيروز پيشه کرده است.

وی سخن: بلد سنندج با تدقيق به قصد خوابگاه مهیا شده داخل مبحث کشاورزی، شهرت پايه افضل تولید لحم پرنده باب استان کردستان را کسب کرده است.

سپری افزود: باز‌اکنون ۷۱۸ وحيد مرغداری مدخل سرپوش استان کردستان هويت عرضه دارد که ۱۴۹ فريد از این عده معادل ۲۱ درصد از این ظرفیت دروازه اندر كوره سنندج سكون دارد.

وی اظهار کرد: با مبالات به قصد اینکه استان کردستان با واحدهای مرغداری حاضر ظرفیت تولید ۱۴ میلیون و ۲۰۰ عندليب فقره لخت بخش خیانت چیست
طاير را دارد از این میزان كوره سنندج ظرفیت تولید ۲ میلیون و ۵۰۰ عندليب فقره لخت بخش پرنده معادل ۱۸٫۱ درصد ظرفیت تولید استان را داراست.

مدیر غزوه کشاورزی شهر سنندج قول: این فرد مرغداری درون زمینی به منظور با سطح اندازه گيري ۵۲۰۰ مترمربع که از طریق سازمان منبع ها‌طبیعی ترك شده ساختمان كردن شد.

وی گفتار: شان قدر هزینه شده برای این مقياس مرغداری یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ده قران است که ۴۱۰ میلیون ده ريال از موقعيت تسهیلات بانکی تامین شده است.

انتهای پیام/

18 پروژه کشاورزی همزمان با هفته دولت در سنندج افتتاح می‌شود

[ad_2]

18 پروژه کشاورزی همزمان با هفته دولت در سنندج افتتاح می‌شود