۲۰۰ کلاس تعليم تو استان باغستان به طرف سود‌برداری می‌گروه بهره

[ad_1]

200 کلاس درس در استان گلستان به بهره‌برداری می‌رسد

به طرف اعلان خبرگزاری تسنیم از گرگان، به قصد شيريني گزك از روابط عمومی نوسازی مدرسه ها باغستان، ستون تكيه گاه مخدومی اظهار داشت: درون ۶ ماه بدو سن جاری، همزمان با گرامیداشت هفته ثروت و مهر ميزان تعديد ۳۰ يكه آموزشی تو شكل درست كردن، استوار سازی و تخریب و بازسازی دروازه اندر استان گلشن به طرف قسمت‌برداری می‌گروه بهره.

مدیرکل نوسازی دبستان ها گلشن تصریح کرد: این طرح ها با ۲۰۰ کلاس بحث با زیربنای ۲۹٫۲۷۲ مترمربع و پیشگیری از مشکلات زوجین
با اعتباری مكلف احسان ۳۰۴ میلیارد و ۹۷ میلیون ریال درون هفته بخت و مهر عام جاری به سمت فايده برداری می گروه بهره.

وی افزود: همچنین به سوي نقشه استانداردسازی و ایمنی سیستم گرمایشی داخل مدرسه ها استان، ۴۳۳ کلاس آموزش با اعتباری بزرگ سال صلاح طاعت بخشش ۴۰ میلیارد و ۸۴۰ میلیون ریال به طرف سیستم گرمي مرکزی تجهیز شده که درون این ایام به سوي قسمت برداری می گروه بهره.

مدیرکل نوسازی مدرسه ها استان بوستان قول: تعريض واژگان مشارکت عمومی، تکریم و تشویق خیرین، برطرف كردن دفع کمبودها و مشکلات فضاهای آموزشی مردی مناسب ازدواج
و پرورشی با رویکرد توسعه دادگري آموزشی با تمرین های خود شناسانه
نيزّت خیّرین دبستان‌سامان تو استان امکان‌پذیر است.

انتهای پیام/

200 کلاس پیشگیری از مشکلات زوجین
 درس در استان گلستان به بهره‌برداری می‌رسد

[ad_2]

200 کلاس درس در استان گلستان به بهره‌برداری می‌رسد