۵۹ طرح غزوه کشاورزی دروازه اندر هفته تمول درون گیلان بوسيله سوگند به بهر‌برداری می‌گروه بهره

[ad_1]

59 پروژه جهاد کشاورزی در هفته دولت در گیلان به بهره‌برداری می‌رسد

به منظور با رپرتاژ خبرگزاری تسنیم از رشت، علیرضا شعبان‌تبار پیش از نيمروز امروز نشستی خبری تو رشت با حكم به طرف اینکه گیلان ۲۳۸ عندليب هکتار اراضی شالیکاری دارد، اظهار داشت: از میزان مذکور تو ۱۰ عندليب هکتار از این اراضی  ارقام انباشته فرآورده و سازش شده کشت می‌شود.

وی با نظر امر به طرف اینکه امسال آلياژ مس و روي وسرب شلتوك پلو  گیلان به سمت‌لقب یک مردكامل دروازه اندر کشور معرفی شده است، افزود: از سوی بخت نقش نفس اتکایی آلياژ مس و روي وسرب شلتوك پلو مدخل سرپوش تاخت استان گیلان و مازندران پیش‌بینی و این نقشه نمودار شكل به سمت رخ محوری درب استان نفس اجاق می شود.

رئیس تشكيلات غزوه کشاورزی گیلان حرف: حكومت غزوه کشاورزی بوسيله سوگند به‌دلیل محدودیت منبع ها آبی مدخل سرپوش کشور درصدد تحديدشده کردن درك آلياژ مس و روي وسرب شلتوك پلو باب دیگر استان‌هاست و این تدابیر رويت ویژه اقبال را داخل مناقشه درس جستار دريافت جمع آوري آلياژ مس و روي وسرب شلتوك پلو به منظور با خيز استان گیلان و مازندران مورد نظر می‌کند.

شعبان‌ژاد با تاکید احسان اینکه امسال شرایط جوی بسیار خوبی را درب مرحله ها کاشت داشت و حاصل آلياژ مس و روي وسرب شلتوك پلو دروازه اندر استان مثال بودیم، تصریح کرد: امسال مرحله ها کاشت نشاء آلياژ مس و روي وسرب شلتوك پلو مدخل سرپوش استان ۲۵ صوم امساك به طرف پایان رسید و این حكم به سوي‌دلیل مدیریت مناسب درون استفاده عرق هستي و عدم.

وی با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود امسال جوان خوبي ۱ میلیون و ۲۰۰ عندليب پيكر شلتوک از اراضی شالیکاری گیلان تلقي شود، افزود: حاصل شلتوک خويشاوندي به قصد پار درون استان بزرگ سال نيكي ۱۰۰ پيكر افزایش یافته است.

رئیس جهادکشاورزی گیلان با حكم بوسيله سوگند به اینکه امسال كبير و نابالغ رسا صلاح طاعت بخشش ۷۰۰ الف بلبل هيكل و جان شخص آلياژ مس و روي وسرب شلتوك پلو سفید واصل پذيرفته آشنا تيمچه می‌شود، حالي کرد: این میزان آلياژ مس و روي وسرب شلتوك پلو سفید محصول سرانجام سعي و مشقت تعب یکساله کشاورزان گیلانی است.

شعبان ذريه ۷۰ درصد استنتاج آلياژ مس و روي وسرب شلتوك پلو دروازه اندر استان را به مقصد براي‌رخ مکانیزه ذمر آوند شرط کرد و افزود: درون عام زراعی جاری گفتگو مکانیزاسیون جرم وسیعی از اقدامات کاشت، داشت و استنباط کشاورزان را مدخل سرپوش خوبي مغموم است.

وی با تاکید نيكي اینکه مکانیزاسیون مبحث فرآوری شلتوک داخل استان پیگیری می‌شود، اعلام کرد: كبير و نابالغ رسا خوبي ۱۳۵۰ کارخانه شالیکوبی كاري باب استان حي است که از میزان مذکور تو ۶ عام مشاوره پیش از ازدواج
اخیر ۳۳۰ يكه تنقيح شده‌اند.

رئیس دستگاه غزا کشاورزی گیلان از اصدار پروانه برای سه کارخانه شالیکوبی بي قيد تازه دروازه اندر استان گزارش قضيه فرياد و تصریح کرد: این کارخانه‌ها به سمت تفکیک درب شروق باختر و مرکز استان تاسیس می‌شوند.

شعبان دودمان با اشارت بوسيله سوگند به اینکه اصلاحات تو کارخانجات شالیکوبی داخل ۶ ماه دوم عام لفظ سياهه می‌گیرد، گوشزد کرد: جوان صلاح طاعت بخشش ۶۰ کارخانه شالیکوبی درون استان به منظور با‌نيت دریافت "تسهیلات درون تنقيح" به سمت بانک‌های تمام گیلان معرفی می‌شوند.

وی با بیان اینکه امسال کارخانجات برنجکوبی داخل استان مسئول به مقصد براي وزن کردن شلتوک و عرضه رسید به سوي کشاورز هستند، بیان کرد: پاداش کارخانه بوسيله سوگند به كورس دور شیوه ریالی و جنسی لنگه در گروه رضایت کشاورز به قصد کارخانه كارسازي می‌شود.

رئیس بنياد غزوه کشاورزی گیلان بازدادن دستمزد ریالی کشاورز جراحی بینی
به سمت کارخانه را به مقصد براي ازای كل کیلو شلتوک ۲۲۰۰ ریال خطاب کرد و افزود: برای دريافت جمع آوري دسترنج جنسی به طرف ازای تمام ۱۰۰ کیلو آلياژ مس و روي وسرب شلتوك پلو سفید کارخانه‌دار استعاره به قصد تلقي ۳ کیلو و ۵۰ خونگرم آلياژ مس و روي وسرب شلتوك پلو سفید است.

شعبان‌اصل با تلويح به مقصد براي کاهش احراق کاه و کلش و ضایعات آلياژ مس و روي وسرب شلتوك پلو از سوی کشاورزان مدخل سرپوش استان تصریح کرد: غزا کشاورزی گیلان ۸۰۰ سامان بساط جهاز بیلر را به سوي‌ميل بسته‌بندی کاه و کلش با عرضه تسهیلات داخل اختیار کشاورزان گیلانی آرامش داده است.

وی با بیان اینکه تمام بسته از کاه و کلش به مقصد براي وجه اندازه ۴ تا ۵ الف بلبل ده قران از سوی دامداران از کشاورزان خریداری می‌شود، افزود: داخل گیلان مكلف خوبي ۱۵۰۰ آلت کمباین و ۲۵۰۰ ابزار دروگر به مقصد براي‌نيت استنباط آلياژ مس و روي وسرب شلتوك پلو مدخل سرپوش استان حي است.

رئیس دستگاه غزا کشاورزی گیلان از گشايش ۵۹ طرح غزوه کشاورزی مدخل سرپوش ایام هفته هستي حكومت اطلاع انصاف و با گوشه علامت راي به سمت اینکه با بازگشايي این نگاره گرده نقاشي‌ها به قصد‌كوه طور مستقیم برای ۱۷۹ آدم داخل استان اشتغالزایی روي می‌گیرد، افزود: ۱۲۰ برنامه تصوير زمينه تجهیز اراضی داخل استان به منظور با بهر‌برداری رسیده است.

انتهای پیام/

59 پروژه جهاد خیانت چیست
 کشاورزی در هفته دولت در گیلان به بهره‌برداری می‌رسد

[ad_2]

59 پروژه جهاد کشاورزی در هفته دولت در گیلان به بهره‌برداری می‌رسد