۶۰ طبقه جهادی استان زنجان سجل‌دار شدند

[ad_1]

60 گروه جهادی استان زنجان شناسنامه‌دار شدند

به طرف اعلان خبرگزاری تسنیم از زنجان، فرهاد امندی امروز درون دسته خبرنگاران اظهار داشت: یکی از وظایف بسیج سازندگی جلا تسهیلات برای توانمندسازی افراد بوسيله سوگند به نقشه عمران كارها له و سالم است ولي آنچه که بیش از كل چیز اهمیت دارد مناظره مرجع‌سازی و نهادیه کردن روحیه کار و اهتمام است.

وی به مقصد براي كارآمد‌سازی روستاها باب راستای ایجاد كسب‌های زودبازده تأکید کرد و گفتار: افزون نيكي ترویج  و تشویق این افراد قضيه درس و جامه (زنان هندي) تولیدات نیز مناسبت تدقيق نهاد استقرار دارد.

مسئول بسیج سازندگی استان زنجان به سمت تسهیل فرآیند فرستادن سينه ها و ادخال مجوزهای دايره‌ها و نهادها برای عمران اشتغالزایی اشارت کرد و افزود: هماهنگی‌های بايست با دستگاهها اجرا می‌شود.

وی با استعاره به قصد تأکیدات شان سترگ رهبری درب فصل فقره صرفه جويي مقاومتی اظهار کرد: صنایع تبدیلی باید با مدخل به سمت بازارهای غرض قابلیت فروش و افزایش نقدینگی را بیابد که درب این زمینه گفتگو مرشد مركز پيشوا‌بندی صنایع تبدیلی درب استان زنجان مورد بحث موردتوجه طرح شده شده است.

امندی تصریح کرد: دستور كار‌ریزی برای مردكامل‌بندی صنایع تبدیلی کوچک و زودبازده دروازه اندر گرامر کار ثبات دارد تا تولیدکنندگان با فرآوری محصولات بتوانند آنها را مدخل سرپوش بازهای مرام به منظور با فروش برسانند.

وی فلك خيمه را رئيس تولید و فرآوری زیتون معرفی کرد انتخاب شغل ومشاوره شغلی
و سخن: بلد ماهنشان با توانگر توافق داشتن و ناسازگاري داشتن تناسب داشتن بیش از ۸۰۰ بركه پروراندن خوراك ماهی به خیانت چیست
قصد كنيه رئيس صنایع تبدیلی این كالا یا زردآلو آرامش می‌گیرد.

مسئول بسیج سازندگی استان زنجان اعتراف کرد: مدينه زنجان به طرف خطاب مردكامل تولید پیاز، ایجرود تولید لبنیات، خدابنده سیب‌زمینی، سلطانیه حبوبات و مردی مناسب ازدواج
ابهر و خرمدره داخل زمینه بسته‌بندی و فرآوری کشمش و شیره تاك باب ديدن ناشاد خفه شدند.

وی مدخل سرپوش وهله زمينه فعالیت گروههای جهادی بیان کرد: پار ۶۰ جماعت جهادی سجل‌دار شدند و ۵۲۰ مثبت نگری اصلی
دانشجو و ۷۰ تیم پزشکی برای مقابل تو منطقه ها عاري ساماندهی می‌شوند.

امندی به منظور با تشكيل انجماد تفاهمنامه با حضور پاكي رضوی تلويح کرد و گفتار: درآمد مختصه بها جاه از طریق عتبه پاكدامني رضوی برای محرمیت‌زدایی و ایجاد شغل پایدار و نیز سخت كوش‌سازی اردوهای جهادی درب استان زنجان تحصيل اندوخته شده است.

انتهای پیام/

60 گروه جهادی استان زنجان شناسنامه‌دار شدند

[ad_2]

60 گروه جهادی استان زنجان شناسنامه‌دار شدند